Entry 2 - 晚上

現在我累。 現在晚上十點。 明天我們去Megan和Brett的婚禮。 我喜歡跳舞。 

xiànzài wǒ lèi. xiànzài wǎnshàng shí diǎn. míngtiān wǒmen qù Megan hé Brett de hūnlǐ. wǒ xǐhuān tiào wǔ. 

Right now I am tired. Right now it is 10:00pm. Tomorrow we are going to Megan and Brett's wedding. I like to dance.