Entry 3 - 火車

現在Eling和我坐火車。 他在睡覺。 他喜歡睡覺。 常常Eling一邊睡覺一邊坐火車。 下午一點我們在抵達。

Xiànzài Eling hé wǒ zuò huǒchē. Tā zài shuìji¡ào. Tā xihuan shuìji¡ào. Chángcháng Eling yī biān shuìji¡ào yī biān zuò huǒchē. Xiàwǔ yī diàn wǒmen zài dǐdá.

Right now Eling and I are riding a train. She is sleeping. She likes to sleep. Often Eling sleeps while riding the train. At 1:00pm we will arrive.