Entry 4 - 工作

我的工作是經理。 有時我喜歡我的工作。 下個月因為我住在台北所以我沒有工作。 就我是大學生。 

Wǒ de gōngzùo shì jīnglǐ. Yǒushí wǒ xǐhuan wǒ de gōngzùo. Xià ge yuè yīnwèi wǒ zhù zài Táiběi suǒyǐ wǒ méi yǒu gōngzùo。 Jiù wǒ shì dàxuéshēng. 

My job is a manager. Sometimes I like my job. Because I'll be living in Taipei next month I won't have a job. Then, I will be a university student.