Entry 5 - 醫生

我的丈人是醫生。 昨天我訪問醫生了。 那個醫生不是我的丈人了。 我的膝蓋不好。 因為我的膝蓋不好所以我常常訪問醫生。 

Wǒ de zhàngrén shì yīshēng. Zuótiān wǒ fǎngwèn yīshēng le. Nà ge yīshēng bù shì wǒ de zhàngrén le. Wǒ de xīgài bù hǎo. Yīnwèi wǒ de xīgài bù hǎo suǒyǐ wǒ chángcháng fǎngwèn yīshēng. 

My father-in-law is a doctor. Yesterday I visited the doctor. That doctor was not my father-in-law. I have a bad knee. Because I have a bad knee, I often visit the doctor.