Entry 6 - 電視

今晚Eling和我看電視了。 電視節目叫The Bachelor。 Eling 喜歡這個電視節目。 有時我也喜歡這個電視節目。 

Jīnwǎn Eling hé wǒ kàn diànshì jiémù le. Diànshì jiémù jiào The Bachelor. Eling xǐhuān zhè ge diànshì jiémù. Yǒushí wǒ yě xǐhuān zhè ge diànshì jiémù.

Tonight Eling and I watched a TV show. The show is called The Bachelor. Eling likes this TV show. Sometimes I also like this TV show.