Entry 8 - 地圖

我的朋友John喜歡地圖。 我們一起住在大學。 我們的家有多地圖了。 John的弟弟也是我的朋友。 他的弟弟叫Steven。 昨天晚上John和我一起喝啤酒了。 

Wǒ de péngyǒu John xǐhuan dìtú. Wǒmen yīqǐ zhù zài dàxué. Wǒmen de jīa yǒu duō dìtú le. John de dìdi yě shì wǒ de péngyǒu. Tā de dìdi jiào Steven. Zuótiān wǎnshāng John hé wǒ yīqǐ hē píjiǔ le. 

My friend John likes maps. We lived together at college. Our home had lots of maps. John's little brother is also my friend. His little brother's name is Steven. Last night John and I drank beer together.