Entry 9 - 天氣

現在下雨了。 我不喜歡下雨在工作。 明天天氣是晴天。 哪最高溫度是九十度。 我們使用Fahrenheit在美國。 

Xiànzài xià yǔ le. Wǒ bù xǐhuān xià yǔ zaì gōngzuò. Míngtiān tiānqì shì qítiān. Nà zuì gāo wēndù shì jiǔshí dù. Wǒmen shǐyòng Fahrenheit zaì Měiguó. 

Right now it's raining. I don't like rain at work. Tomorrow the weather is sunny. In that case the high will be 90 degrees. We use Fahrenheit in America.