Entry 10 - 電影

昨天晚上我看我的朋友的電影了。 他叫Zack和是導演。 Eling和我都看他的電影了。 我們一邊喝啤酒,一邊看電影了。

Zuótiān wǎnshàng wǒ kàn wǒ de péngyǒu de diànyǐng le. Tā jiào Zack hé shì dǎoyǎn. Eling hé wǒ dōu kàn tā de diànyǐng le. Wǒmen yībiān hē píjiǔ yībiān kàn diànyǐng le. 

Last night I watched my friend's movie. His name is Zack and he is a director. Eling and I both watched his film. We drank beer while we watched the movie.