Entry 11 - 跟

上週末Eling跟我一起去了看球。 紐約Mets是我們的喜愛球隊。 我們跟兩朋友一起去了。 他們叫Joe和Erika。 

Shàng zhōumò Eling gēn wǒ yīqǐ qù le kàn qiú. Niǔyuē Mets shì wǒmen de xǐ'ài qiú duì. Wǒmen gēn liǎng péngyǒu yīqǐ qù le. Tāmen jiào Joe hé Erika. 

Last weekend Eling and I went to watch a ballgame together. The New York Mets are our favorite team. We went with two friends. Their names are Joe and Erika.