Entry 12 - 強

今晚我看電視。 Eling跟她的朋友一起在晚飯。 今天下午我去了健身房。 我要是強。 

Jīnwǎn wǒ kàn diànshì. Eling gēn tā de péngyǒu yīqǐ zài wǎnfàn. Jīntiān xiàwǔ wǒ qù le jiànshēnfáng. Wǒ yào shì qiáng. 

Tonight I'm watching T.V. Eling and her friend are out at dinner. This afternoon I went to the gym. I want to be strong.